I like it. I like it a lot.

A list of 15 words by Emiko_Seiei.