������ love

������

Definitions

Sorry, no definitions found. Check out and contribute to the discussion of this word!

Etymologies

Sorry, no etymologies found.

Support

Help support Wordnik (and make this page ad-free) by adopting the word ������.

Examples

 • ÄÍÁ ãýäýã íü òóõàéí íóòàã Gross Domestic Product is a sum of äýâñãýðèéí õ¿ðýýíä íýã æèëèéí õóãàöààíä value added produced by all domestic and äîòîîä, ãàäààäûí ýäèéí çàñãèéí foreign units resident in the economy or sum õàðúÿàòóóäûí (àæ àõóéí íýãæ, of final products during one year period. áàéãóóëëàãà, èðãýä) øèíýýð áèé áîëãîñîí íýìýãäýë ºðòºã áóþó ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéëáýð þì.

  Recently Uploaded Slideshows 2009

 • ÄÍÁ ãýäýã íü òóõàéí íóòàã Gross Domestic Product is a sum of äýâñãýðèéí õ¿ðýýíä íýã æèëèéí õóãàöààíä value added produced by all domestic and äîòîîä, ãàäààäûí ýäèéí çàñãèéí foreign units resident in the economy or sum õàðúÿàòóóäûí (àæ àõóéí íýãæ, of final products during one year period. áàéãóóëëàãà, èðãýä) øèíýýð áèé áîëãîñîí íýìýãäýë ºðòºã áóþó ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéëáýð þì.

  Recently Uploaded Slideshows 2009

 • ÄÍÁ ãýäýã íü òóõàéí íóòàã Gross Domestic Product is a sum of äýâñãýðèéí õ¿ðýýíä íýã æèëèéí õóãàöààíä value added produced by all domestic and äîòîîä, ãàäààäûí ýäèéí çàñãèéí foreign units resident in the economy or sum õàðúÿàòóóäûí (àæ àõóéí íýãæ, of final products during one year period. áàéãóóëëàãà, èðãýä) øèíýýð áèé áîëãîñîí íýìýãäýë ºðòºã áóþó ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéëáýð þì.

  Recently Uploaded Slideshows 2009

 • ÄÍÁ ãýäýã íü òóõàéí íóòàã Gross Domestic Product is a sum of äýâñãýðèéí õ¿ðýýíä íýã æèëèéí õóãàöààíä value added produced by all domestic and äîòîîä, ãàäààäûí ýäèéí çàñãèéí foreign units resident in the economy or sum õàðúÿàòóóäûí (àæ àõóéí íýãæ, of final products during one year period. áàéãóóëëàãà, èðãýä) øèíýýð áèé áîëãîñîí íýìýãäýë ºðòºã áóþó ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéëáýð þì.

  Recently Uploaded Slideshows 2009

 • ÄÍÁ ãýäýã íü òóõàéí íóòàã Gross Domestic Product is a sum of äýâñãýðèéí õ¿ðýýíä íýã æèëèéí õóãàöààíä value added produced by all domestic and äîòîîä, ãàäààäûí ýäèéí çàñãèéí foreign units resident in the economy or sum õàðúÿàòóóäûí (àæ àõóéí íýãæ, of final products during one year period. áàéãóóëëàãà, èðãýä) øèíýýð áèé áîëãîñîí íýìýãäýë ºðòºã áóþó ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéëáýð þì.

  Recently Uploaded Slideshows 2009

 • ÄÍÁ ãýäýã íü òóõàéí íóòàã Gross Domestic Product is a sum of äýâñãýðèéí õ¿ðýýíä íýã æèëèéí õóãàöààíä value added produced by all domestic and äîòîîä, ãàäààäûí ýäèéí çàñãèéí foreign units resident in the economy or sum õàðúÿàòóóäûí (àæ àõóéí íýãæ, of final products during one year period. áàéãóóëëàãà, èðãýä) øèíýýð áèé áîëãîñîí íýìýãäýë ºðòºã áóþó ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéëáýð þì.

  Recently Uploaded Slideshows 2009

 • ÄÍÁ ãýäýã íü òóõàéí íóòàã Gross Domestic Product is a sum of äýâñãýðèéí õ¿ðýýíä íýã æèëèéí õóãàöààíä value added produced by all domestic and äîòîîä, ãàäààäûí ýäèéí çàñãèéí foreign units resident in the economy or sum õàðúÿàòóóäûí (àæ àõóéí íýãæ, of final products during one year period. áàéãóóëëàãà, èðãýä) øèíýýð áèé áîëãîñîí íýìýãäýë ºðòºã áóþó ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéëáýð þì.

  Recently Uploaded Slideshows 2009

 • ÄÍÁ ãýäýã íü òóõàéí íóòàã Gross Domestic Product is a sum of äýâñãýðèéí õ¿ðýýíä íýã æèëèéí õóãàöààíä value added produced by all domestic and äîòîîä, ãàäààäûí ýäèéí çàñãèéí foreign units resident in the economy or sum õàðúÿàòóóäûí (àæ àõóéí íýãæ, of final products during one year period. áàéãóóëëàãà, èðãýä) øèíýýð áèé áîëãîñîí íýìýãäýë ºðòºã áóþó ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéëáýð þì.

  Recently Uploaded Slideshows 2009

 • ÄÍÁ ãýäýã íü òóõàéí íóòàã Gross Domestic Product is a sum of äýâñãýðèéí õ¿ðýýíä íýã æèëèéí õóãàöààíä value added produced by all domestic and äîòîîä, ãàäààäûí ýäèéí çàñãèéí foreign units resident in the economy or sum õàðúÿàòóóäûí (àæ àõóéí íýãæ, of final products during one year period. áàéãóóëëàãà, èðãýä) øèíýýð áèé áîëãîñîí íýìýãäýë ºðòºã áóþó ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéëáýð þì.

  Recently Uploaded Slideshows 2009

 • ÄÍÁ ãýäýã íü òóõàéí íóòàã Gross Domestic Product is a sum of äýâñãýðèéí õ¿ðýýíä íýã æèëèéí õóãàöààíä value added produced by all domestic and äîòîîä, ãàäààäûí ýäèéí çàñãèéí foreign units resident in the economy or sum õàðúÿàòóóäûí (àæ àõóéí íýãæ, of final products during one year period. áàéãóóëëàãà, èðãýä) øèíýýð áèé áîëãîñîí íýìýãäýë ºðòºã áóþó ýöñèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé íèéëáýð þì.

  Recently Uploaded Slideshows 2009

Comments

Log in or sign up to get involved in the conversation. It's quick and easy.