Definitions

Sorry, no definitions found. Check out and contribute to the discussion of this word!

Etymologies

Sorry, no etymologies found.

Examples

Comments

Log in or sign up to get involved in the conversation. It's quick and easy.

 • (ICAO-International Civil Aviation Organization, ITU-international telecommunication union, IMO-international maritime organization, FAA-Federal Aviation Administration)

  A Alfa Alpha (ANSI) AL FAH ˈælfɑ

  B Bravo BRAH VOH ˈbrɑːˈvo

  C Charlie CHAR LEE or SHAR LEE ˈtʃɑːli or ˈʃɑːli

  D Delta DELL TAH ˈdeltɑ

  E Echo ECK OH ˈeko

  F Foxtrot FOKS TROT ˈfɔkstrɔt

  G Golf GOLF ɡʌlf sic

  H Hotel HO TELL (ICAO) HOH TELL (ITU, IMO, FAA) hoːˈtel

  I India IN DEE AH ˈindiˑɑ

  J Juliett (ICAO, ITU, IMO, FAA)Juliet (ANSI) JEW LEE ETT ˈdʒuːliˑˈet

  K Kilo KEY LOH ˈkiːlo

  L Lima LEE MAH ˈliːmɑ

  M Mike MIKE mɑik

  N November NO VEM BER noˈvembə

  O Oscar OSS CAH ˈɔskɑ

  P Papa PAH PAH pəˈpɑ

  Q Quebec KEH BECK keˈbek

  R Romeo ROW ME OH ˈroːmiˑo

  S Sierra SEE AIR RAH (ICAO, ITU, IMO)SEE AIR RAH (FAA) siˈerɑ

  T Tango TANG GO ˈtænɡo sic

  U Uniform YOU NEE FORM or OO NEE FORM ˈjuːnifɔːm or

  ˈuːnifɔrm

  V Victor VIK TAH ˈviktɑ

  W Whiskey WISS KEY ˈwiski

  X X-ray or Xray ECKS RAY (ICAO, ITU)

  ECKS RAY (IMO, FAA) ˈeksˈrei

  Y Yankee YANG KEY ˈjænki sic

  Z Zulu ZOO LOO ˈzuːluː

  September 5, 2010