Definitions

Sorry, no definitions found. You may find more data at gwaumi.

Etymologies

Sorry, no etymologies found.

Examples

 • TcreainwrwkI vOlcDc Cemcpiawncxipugwai vesc ae mwgWmugwai huri awbcduQ nwxIdu (awbuLO) aeve. mi de mwgWmwSc kurimwtilumuge furuswtu volIbOlc aesOsiaExwnunc huLuvWlumunc kurimwtilI vesc xwrwfWai awbuLO aekwncNeve. gwaumI TImwSc bidEsI kOCeac hOdumwSc mwswackwtckurwmuncdW kwmwSc aesOsiaExwnunc kurinc vwnI bunefw aeve. huseainc vidWLuvI kOCeac hwmwnujehi aotI bwjeTc hwmwnujehEtI kwmwSeve.

  undefined

 • TUrizwmc miniscTwru vidWLuvi gotugwai TUrizwmc miniscTcrIgwai vesc awdi swrukWrWai aemcaemcaE fwdw aehenc aidWrW twkugwai vesc TUrizwmW guLE gotunc hurI, aebwaeacge awmiaclw bEnumwSc rwackW kurevifwaivW mwaulUmWtu twkekeve. awdi kwmwkW behE gotunc furihwmw dirWsWaeac kurwnc bEnuncvWairu, aencme furihwmw mwaulUmWtu libenc netc kwmwSc miniscTwru vidWLuvi aeve. swvWdu vidWLuvi gotugwai TUrizwmW behE dirWsWtwac kurwnc jehEnI minivwnc muvwacswsW awkuncneve. aehenc kwmunc TUrizwmW behE dirWsWtwac kurumwSc rWacjEgwai gwaumI fencvwruge minivwnc aidWrWaeac hurunc vwrwSc muhincmu kwmwSc miniscTwru fWhwgw kureacvi aeve.

  undefined

 • LencveriyW vidWLuvWhenc mikwnc nimumWaeku denc bwhwbwreve. hOdiywsc nufenE nwkwtc hwmwhuscvumWaeku geaclidE cawtulWyiK WviawfcSokuLWf cniretcnuyik liyunc vwrwSc furihwmw. miaI jOkeac nUnc, HwqIqwtc. mIhwmw mUsumI kwmeac aehencnUncnwmw vevE vwaudutwac hwndWnc huncnWne. liyunc vwrwSc furihwmw. aekwmwku gwaumI ainctihWbeac hincdI lwvwywkW aeacfwdw kurevidWnetO? qwaumI kwnckwmugw jOku jwhwnc veacje nwmw kobWtO hwacdeac?

  undefined

 • "TImO awkI vwrwSc twjuribWkWru kuLuncteriaeac. twjuribW awkI vwrwSc muhincmu aeacCeac. aekwmwku twjuribW aWai fiTcnwsc awkI muLinc de kwmeac. twjuribWkWru kuLuncteriawku mwswackwtckurwnc jehEne fiTcnwsc levelc rwngwLukurwnc," awrcbWnI buncNeve. gwaumI TImugwai nWni aWai TimO (foTO) aiturunc denc himenE kIpwrwkI aOlc yUtc linckEjc

  undefined

 • TUrizwmW behE dirWsWtwac kurumwSc gwaumI aidWrWaeac bEnuncvE rWacje awncnw TUriscTuncge awdwdWai TUrizwmunc dwaulwtwSc libE aWmcdwnI swrukWrunc bwlwmunc gencde aeve. risOTctwac huLuvW tWrIhutwkWai risOTutwkuge aenduge awdwdu fwdw mwaulUmWtutwac vesc aeackure aeve. nwmwvesc mihWru aeackurevE mwaulUmWtu twkWai ae mwaulUmWtu twkuge bEnunc hifE mincvwrW medu suvWlu aufede aeve. vwrwSc kuDwkuDw misWlwkeve. rWacje awSc aemerikW ainc awncnw TUriscTuncge awdwdu aituvedWne aeve. aemerikW ainc awncnw TUriscTunc aituruvegenc aekwnc fWhwgw kurWairu, hwgIgwtwkI aemerikWgwai diriauLE TUriscTuncnW aeacvesc guLumeac netc mwacswlw aekeve. meduairumwtIgwai diriauLE aemerikW mIhwku rWacje awywsc rWacjEge twfWtu hisWbutwkunc dwackWnI aemerikW mIhwku rWacje awai kwmwSeve. miniscTW aofc TUrizwmc, aWTcsc aencDc kwlcCW Dr. awhumwdu awlI swvWdu awncgWrw duvwhu hwvIrwSc deacvi aincTwviauaeacgwai vidWLuvI rWacjEgwai aeackurevifwaivwnI TUrizwmW guLE vwrwSc mwdu mwaulUmWtutwkeac kwmwSWai, vwrwSc muhincmu bEnunc huri mwaulUmWtutwac aeackurevemunc nudW kwmwSeve.

  undefined

 • DencgI humWai CikuncguncyW jehigenc mi awhwruge mihWtwnwSc de hWhwSc vure ginw mIhunc ripOTukoScfwaivE: DizIsc koncTcrOlc yuniTc nIlwnc fihWrw aenditW tinc hwfutW vIairu vesc dumuge awswrukoSc, hoDulevi aundwgUvWtI aimWduacdIncge bwaeac kudinc geawSc fonuvWlwaifi rWacje gwaumeacge sifwaigwai demiaotumwSc bEnuncvW aencme muhincmu aeac mwaudwnwkI rWacjEge swgWfwtWai tWrIhu awai gotc: rwaIsc rwaIscge dwturufuLutwkugwai hurihW mIDiaWawkwSc furuswtu libE gotwSc mwswackwtc kurWne: pcresc sekcreTwrI sWbitu dwrwncNeacgwai awfIfu fwaisW nudwackwvW kwmwSc bune ae mwacswlw bwlwaidinumwSc gwaumI pWTInc ailekcxwncswSc huSwhwLwaifi dwauruge medutereainc ainctihWbu bEacvunc: rwaIsc vidWLuvW gotunc aeaI hwmwaekwni "fwlcswfWaeac" vwtwncge dwrincnwSc govwailumeac:

  undefined

 • (nWni) aeruvumunc kOCwSc fWDukiaunctwac awmWzuvefwaivwnikoSeve. gurUpu bIge furwtwmw meCugwai awncgWrw duvwhu turukumenisctWnu awtunc 3-1 ainc rWacje bwlivi meCwSc fwhu aotc nUscverincge bwacdwluvumugwai kOCu bunI gwaumI TImwSc furwtwmw meCu kuLumwSc nWni awSc furuswtu dinI aEnWge fiTcnwsc rwngwLuvImw kwmwSeve.

  undefined

 • "furwtwmw fwritwkurunctwac fwSWnI vOlcDc Cemcpiawncxipc kolifwaincnwSc aekulwvWli 81 kuLuncterincge sckoDW aeku. aekwmwku kuriawSc aotc twnugwai sckoDwSc kuLuncterinc aituru vesc vWne auni vesc vWne. aeaI gwaumI TImu denc kuLenc jehE mubWrWtc mi aotI sepcTemcbwru mwhu. awdi mubWrWtwSc vwrwSc vwgutu aebw aotc," huseainc vidWLuvi aeve. gwaumI TImuge aesiscTwncTc kOCwkwSc hwmwjwacswaifwaivwnI vOlcDc Cemcpiawncxipugwai kOCwkwSc huri muhwacmwdu xwrwfeve.

  undefined

 • "awLugwnDumenc mihWru bwaeac kOCuncge mwaulUmWtu libifwaivwnI. aencme fwhunc bEacvi aesckO mITincgwai kOCeac hwmwjeacsumwSc mwxcvwrW kurevunu. aekwmwku vwki goteac hwmwnujehigenc mi auLenI bwjeTc hwmwnujehEtI," huseainc vidWLuvi aeve. vOlcDc Cemcpiawncxipc kolifwaincgwai rWacjEge gwaumI TImu kuLunu tinc meCuge tereainc bwncgWLWai pWkisctWnu awtunc vwnI bwlivefw aeve. moLuvI mwkWaO awtuncneve. cawtuDnwgcnim Wlwb cnemuDnwguLwa iawgumurukcxilcbwP cTcnemok

  undefined

 • mi mwhu terE gwaumI volIbOLw TImuge fwritwkurunctwac fwSWne kwmwSc volIbOlc aesOsiaExwnunc aiacye bunefi aeve. aesOsiaExwnuge jenerwlc sekereTwrI huseainc muhwacmwdu vidWLuvI sckoDugwai himenE 81 kuLuncterincnwkI midiaw jenuawrI mwhu pWkisctWnugwai aotc volIbOlc vOlcDc Cemcpiawncxipc kolifwaincgwai vWdwkuri gwaumI sckoDwSc negi 81 kuLuncterinc kwmwSeve.

  undefined

Comments

Log in or sign up to get involved in the conversation. It's quick and easy.

 • Zoiks!

  November 18, 2009

 • Erm, yes. Thank you, Vexamples.

  November 18, 2009